خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بررسی امکان استفاده از سولفات سدیم به عنوان یکی از منابع تامین کننده گوگرد در تغذیه جوجه های گوشتی

چربی ها و روغن ها بدلیل انرژی بالایی كه تأمین می‌كنند و برخی اثرات تغذیه ای دیگر مانند اثر كالری اضافی و تأمین اسید های چرب ضروری در خوراک جوجه‌های گوشتی حائز اهمیت می‌باشند. اما یكی از مشكلات مصرف چربی در جیره جوجه های گوشتی هضم ناكافی آنها بخصوص در سنین پائین است كه از میزان ناكافی صفرای تولیدی در این سنین ناشی می‌گردد. آندرسون و همكاران (۱۹۷۳) مشاهده كردند كه افزودن تائورین به جیره جوجه های گوشتی كه كمبود اسید های آمینه گوگرد دار دارند عملكرد را بهبود بخشید و از آنجائیكه سولفات معدنی در تولید صفرا نقش دارد، می‌توان نتیجه گرفت كه افزودن گوگرد به جیره ممكن است از هضم ناقص چربی ها جلوگیری بعمل آورد و مهمترین منبع گوگرد جیره كه اسیدهای آمینه گوگرددار متیونین و سیستین می‌باشند از خطر تخریب حفظ شوند. از آنجائیكه جایگزینی گوگرد معدنی با متیونین اثرات اقتصادی مفیدی دارد لذا در این آزمایش استفاده از سولفات سدیم در زمانی كه بدن طیور به گوگرد بیشتری نیاز دارد (وجود چربی در جیره) مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

sulfate-sodium-for-hen

به منظور مطالعه امكان استفاده از سولفات معدنی بعنوان یكی از منابع تأمین‌كننده گوگرد در جیره مرغ های گوشتی، دو سطح متیونین (۸۰ و ۱۰۰ توصیه NRC) به همراه دو سطح چربی (۰ ، ۵%) و دو سطح سولفات سدیم (۰ ،۱/۰%) آزمایشی در غالب طرح كاملاً تصادفی به روش فاكتوریل (۲*۲*۲) با ۳ تكرار و ۴۸۰ جوجه از سویه آرین به اجراء درآمد و صفات عملكردی شامل وزن زنده، خوراک مصرفی ضریب تبدیل و قابلیت زنده مانی به همراه برخی صفات لاشه مانند راندمان لاشه چربی بطنی وزن كبد و صفرا و درصد چربی كبد و كل لاشه و درصد پروتئین كل لاشه و سدیم و تری گلیسرید خون مورد مطالعه قرار گرفت. جیره‌های غذایی از لحاظ انرژی قابل متابولیسم، پروتئین خام، كلسیم و فسفر یكسان بودند و از هفته دوم بطور آزاد در اختیار جوجه ها قرار داشتند. نتایج نشان دادند كه كاهش سطح متیونین جیره خصوصاً در دوره رشد جوجه‌ها باعث كاهش وزن معنی‌دار می‌گردد.

بالعكس مصرف چربی باعث افزایش معنی دار مصرف خوراک، افزایش وزن و قابلیت زنده مانی گله می‌شود. اضافه کردن چربی در زمانی كه متیونین جیره هم در سطح پائین تری باشد افزایش وزن معنی داری را سبب می‌گردد همینطور مصرف خوراك و ضریب تبدیل را بهبود می‌دهد. درخصوص صفات لاشه كاهش سطح متیونین باعث كاهش ماده خشك كل بدن و كل لاشه می‌شود افزایش چربی جیره باعث كاهش درصد وزنی كبد و کاهش میزان چربی كبدی گردید و سولفات سدیم هم تنها باعث افزایش معنی‌دار میزان صفرا گردید میزان تری گلیسرید خون با افزایش چربی در بدن در سطح ۱۰۰ متیونین كاهش معنی‌دار نشان می‌دهد. تاثیر متقابل چربی و سولفات سدیم بر افزایش وزن روزانه و مصرف خوراك معنی‌دار است و اثر متقابل بین تمامی تیمارها نشان می‌دهد كه در سطح ۸۰% متیونین و ۵% چربی و ۱/۰% سولفات بیشترین وزن و افزایش وزن روزانه دیده شد. بطور كلی نتایج نشان دادند كه در زمانی كه چربی در جیره وارد می‌شود گوگرد معدنی باعث افزایش وزن و بهبود عملكرد می‌گردد خصوصاً در زمانی كه جیره از لحاظ متیونین كه مهمترین منبع گوگرد جیره است كمبود داشته باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *